Toyotire

產品搜索

首頁 > 東洋產品 > Tranpath MP4 產品特徵

多用途車/房車 MPV/RV

Tranpath MP4Tranpath MP4

為 MPV 車提供全新的駕駛樂趣,與轎車相比、車身較高,重心也較高,因此。MPV 車身較容易發生搖晃。Toyo Tires 對 MPV 進行了徹底研究,開發了世界首款 MPV 專用輪胎。

Tmode

首頁 > 東洋產品 > Tranpath MP4 產品規格

多用途車/房車 MPV/RV

Proxes T1 SportTranpath MP4