Toyotire

產品搜索

首頁 > 東洋產品 > Tranpath SU Sports 產品特徵

越野車 SUV

Proxes T1 SportTranpath SU Sports

從SUV向高級SUV華麗變身,力量感以及豪華感並存的高級SUV專用輪胎。高張力鋼絲帶束層的採用和高胎體帘線反包的設計,行駛穩定並具有更舒適的駕乘享受。

T-mode

首頁 > 東洋產品 > Tranpath SU Sports 產品規格

越野車 SUV

Proxes T1 SportTranpath SU Sports

Tranpath SU Sports sizes