Toyotire

產品搜索

首頁 > 東洋產品 > Toyo DRB 產品特徵

跑車 Sports car

Toyo DRBToyo DRB

時尚的花紋外觀和全面平衡的性能,街道運動型輪胎。時尚的方向性花紋和胎側設計,敏捷的應答性能和操控性能,安靜/舒適和燃油經濟性。

T-mode

首頁 > 東洋產品 > Toyo DRB 產品規格

跑車 Sports car

Toyo DRBToyo DRB

Toyo DRB sizes

Tire SizeLoad Speed IndexTread Depth (mm)Overall Diameter (mm)Overall Width (mm)Approved Rim Width Range (inch)
165/55 R14 72V 7.1 536 167 4.50-5-6.00
165/50 R15 73V 7.1 547 159 4.50-5-6.00
185/55 R15 82V 7.3 583 190 5.00-6-6.50
195/55 R15 85V 7.4 593 196 5.50-6-7.00
195/50 R15 82V 7.4 575 196 5.50-6-7.00
195/50 R16 84V 7.4 600 196 5.50-6-7.00
205/55 R16 91V 7.5 627 211 5.50-6.5-7.50
205/50 R16 87V 7.5 609 209 5.50-6.5-7.50
205/45 R16 83W 7.5 588 204 6.50-7-7.50
215/55 R16 93V 7.6 639 221 6.00-7-7.50
205/45 R17 84W 7.5 618 204 6.50-7-7.50
205/40 R17 80W 7.5 598 214 7.00-7.5-8.00
215/45 R17 87W 7.6 626 208 7.00-7-8.00
215/50 R17 91V 7.6 645 221 6.00-7-7.50
215/55 R17 94V 7.6 668 221 6.00-7-7.50
225/50 R17 94V 7.7 658 227 6.50-7-8.00
225/55 R17 97V 7.7 677 228 6.00-7-8.00
225/40 R18 88W 7.7 635 228 7.50-8-9.00
225/45 R18 91W 7.7 656 220 7.00-7.5-8.50
235/40 R18 91W 7.8 643 238 8.00-8.5-9.50
245/45 R18 96W 7.9 674 241 7.50-8-9.00
225/40 R19 93W 7.7 663 227 7.50-8-9.00
245/35 R20 95W 7.9 677 242 8.00-8.5-9.50